بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Linear Alkylbenzene
تولیدکننده شرکت پتروشیمی بیستون
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
2-Phenyl Alkanes 20 WT.% Maximum Value
Average Molecular Weight 238 - 244 gr/mol
Bromine Index 15 mg/100gr Maximum Value ASTM D1492
Carbon Distribution 1 WT.% LAB9
Carbon Distribution 10 WT.% LAB10
Carbon Distribution 30 - 40 WT.% LAB11
Carbon Distribution 30 - 40 WT.% LAB12
Carbon Distribution 11 - 20 WT.% LAB13
Carbon Distribution 1 WT.% LAB14
Carbon Distribution 0.3 WT.% +LAB14
Carbon Distribution 7 WT.% Non LAB
Density 0.858 - 0.87 g/cm³ at 15.6°C ASTM D4052
Linear Alkylbenzene 92 WT.% Minimum Value
Saybolt Color 30 Minimum Value ASTM D156
Sulfonatability 98 WT.% Minimum Value
Tetralins 1 WT.% Maximum Value
Total Normal Paraffin 0.5 WT.% Maximum Value
Viscosity 20 cP at +40°C ASTM D88
Water Content (ppm) 200 ppm Maximum Value ASTM D6304
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Refractive Index 1.2 at 20°C ASTM D1218
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.