بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Linear Alkylbenzene
تولیدکننده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
2-Phenyl Alkanes 15.26 WT.%
Acid Wash Color, T 52.6 T%
Average Molecular Weight 241.2 gr/mol
Bromine Index 2 mg/100gr ASTM D1492
Carbon Distribution 8.23 WT.% NON Normalized, LAB 10
Carbon Distribution 41.11 WT.% NON Normalized, LAB 10 + LAB 11
Carbon Distribution 29.92 WT.% NON Normalized, LAB 12
Carbon Distribution 21.3 WT.% NON Normalized, LAB 13 + LAB 14
Carbon Distribution 0.11 WT.% NON Normalized, LAB 14
Carbon Distribution 0.41 WT.% NON Normalized, > LAB 14
Carbon Distribution 0.85 WT.% NON Normalized, < LAB 10
Density 0.8602 g/cm³ At 15.6°C ASTM D4052
Linear Alkylbenzene 92.33 WT.%
Moisture Content 0.0031 WT.%
Saybolt Color 30 ASTM D156
Sulfonatability 99 WT.%
Tetralins 0.5 WT.%
Total Normal Paraffin 0.34 WT.%
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Refractive Index 1.484 At 20°C ASTM D1218
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.